Polityka Prywatności

 

1. Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, firma Kratki.pl Marek Bal  obowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa informacji a co za tym idzie poufności, integralności i rozliczalności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy organizacji, przeszli cykl szkoleń w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

2. Administratorem Danych Osobowych jest firma Kratki.pl Marek Bal z siedzibą we Wsoli
przy ul. W. Gombrowicza 4, 26 – 660 Jedlińsk, telefon: 48 340 10 00, e-mail: odo@kratki.com, NIP: 7961158007, REGON: 670814979 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

3. Zgłaszanie naruszeń IOD pl – w przypadku pytań, wątpliwości lub potrzeby zgłoszenia skargi/naruszenia, proszę przesłać informację do Inspektora Ochrony Danych Kratki.pl pod adres odo@kratki.com

4. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu – osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

5. Rezygnacja/wycofanie zgody – proszę pamiętać, że cofnąć zgodę może każda osoba, której dane dotyczą
w dowolnym momencie. W tym celu proszę przesłać taką informację Inspektorowi Danych Osobowych Kratki.pl pod adres e – mail odo@kratki.com.

6. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości co do prawidłowości
i kompletności przetwarzania danych osobowych, kwestionujecie ich prawidłowość, zgłoszenie takie należy przesłać na adres e – mail odo@kratki.com. Zawieszenie przetwarzania danych realizowana będzie przez okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość i kompletność tych danych. W czasie sprawdzania prawidłowości danych przez administratora (Kratki.pl), wszelkie przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem
a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając jedynie ograniczenia ich wykorzystania.

7. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) – w przypadku, jeżeli pozyskane dane nie są niezbędne do realizacji celów, zgoda, która była jedyną podstawą przetwarzania została cofnięta, wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, dane przetwarzano niezgodnie z prawem, obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do usunięcia wszelkich danych. Zgłoszenie takie proszę przesłać Inspektorowi Danych Osobowych Kratki.pl odo@kratki.com.

8. Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania i/lub przesłania danych innemu administratorowi w formacie, który jest powszechnie dostępny i używany przez wszystkie jednostki krajowe i UE.

9. Prawo dostępu do danych – na pisemny wniosek, Administrator danych ma obowiązek przekazać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Istotne jest to, że pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie.
W przypadku żądania kolejnych kopii firma Kratki.pl Marek Bal pobiera „rozsądną opłatę”.

10. Prawo do sprostowania danych – dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były prawidłowe i kompletne. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie odstępstwo od tych dwóch zasad, przysługuje prawo do:
– sprostowania danych nieprawidłowych;
– uzupełnienia informacji niekompletnych.

Firma Kratki.pl Marek Bal przyjęła zasadę minimalizacji pozyskiwanych danych w zależności od określonego celu przetwarzania.Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych Kratki.pl pod adres
e-mail odo@kratki.com.

11. Warunki wyrażenia zgodny przez dziecko do lat 16 – zgodnie z RODO wyrażenie zgody wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat. Wszelkie transakcje i/lub działania podejmowane i realizowane bez uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego są pozbawione mocy prawnej.

12. Przekazywanie danych stronom trzecim – Administrator danych (Kratki.pl) chroni interesy swoich Klientów, których dane dotyczą a w szczególności zapewnia, żeby te dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnie z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z przedstawionymi celami. Podmiot, który występuje do Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych Kratki.pl z żądaniem udostępnienia danych osobowych, powienien za każdym razem wskazać podstawę prawną, która usprawiedliwi takie żądanie. W przeciwnym razie żądanie takie zostanie od razu odrzucone. W przypadku przedstawienia podstawy prawnej, zostanie ona przeanalizowana i w przypadku stwierdzenia braku podstaw prawnych, odrzucona. Zapis z takiego działania pozostaje w dokumentacji RODO Kratki.pl.

13. Przejrzystość – szanowni Państwo, staramy się aby Nasza strona internetowa wraz z informacjami na niej zawartymi oraz prośbami o udzielenie zgód, była dla Państwa łatwo dostępna, przejrzysta, zrozumiała, napisana jasnym i prostym językiem. W każdym przypadku przywołujemy Administratora danych osobowych wraz ze wskazaniem szczegółowych celów (konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych) zbierania Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy Państwa odczucia są inne, prosimy wszelkie uwagi kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail odo@kratki.com.

14. Przechowywanie danych – Szanowni Państwo, pozyskane dane przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne z punktu widzenia celu przetwarzania pozyskanej zgodny od Państwa.

15. Prawo dostępu do danych – proszę pamiętać, że macie Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, że przetwarzane dane osobowe, które Was dotyczą w zakresie:
– celu przetwarzania;
– kategorii pozyskiwanych danych;
– informacji o odbiorcach danych;
– planowany okres retencji (zniszczenia) danych;
– informacji o uprawnieniach;
– informacji o prawie do skargi;
– źródła danych;
– automatycznie podejmowanych decyzji.

UWAGA !

Podanie danych osobowych i/lub udzielenie wskazanych zgód nie jest wymagane ale niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa na stronie internetowej Kratki.pl
i w niniejszym dokumencie (tekst poniżej).

1. Na naszej stronie internetowej zbieramy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko – podczas wysyłania wiadomości będziecie Państwo proszeni
o podanie swojego imienia i nazwiska, aby uzyskać możliwości kontaktu;

Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia i nadania przesyłki oraz kontaktujemy się
z Państwem. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do informację handlową raz,
dwa razy w miesiącu.

Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie takie jak adres IP
(oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie).

Cookies – nasza strona wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i byście Państwo mogli bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych, chyba, że wyrazicie Państwo taką zgodę w osobnej klauzuli, którą w uzasadnionych celach zostanie przez Nas Państwu udostępniona. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Profilowanie – zdarza się, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w taki sposób, aby wykorzystać pozyskane informacje do oceny preferencji zakupowych w celu ułatwienia Państwu realizacji planowanych i/lub realizowanych zakupów lub sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacyjnego (osobiste preferencje, zainteresowania, zachowania, lokalizacja lub przemieszczanie się, itp.).

2. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
– jeśli chcecie Państwo być informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możecie zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili można się z niego wypisać.

3. Każdy Użytkownik naszej strony ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzycie sobie Państwo pozostawienia swoich danych osobowych to macie prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

4. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych i wrażliwych, jak dane dostępu do konta bankowego.

5. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prześlij wiadomość
e-mail pod adres odo@kratki.com.